Antti Hevosmaa of Virta. Photo by Ilya Tovarshinov

Virta

Virta